15.05.2020
img
1

[:pl]Międzypokoleniowy Konkurs Plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II „Papieska Laurka Urodzinowa”[:]

2020-05-20 o godzinie 00:00

[:pl]Pałac Lubostroń zaprasza serdecznie dzieci, dorosłych, rodziców oraz dziadków do uczestnictwa w konkursie pn.”Międzypokoleniowy Konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II „Papieska Laurka Urodzinowa”.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie zbiorowej – rodzinnej laurki dla Św. Jana Pawła II w sposób tradycyjny (ręcznie).
Wykonane prace plastyczne należy sfotografować i przesłać na adres e-mailowy: palac@palac-lubostron.pl, do dnia 15.05.2020r. do godz. 23.59.
ŻYCZYMY POWODZENIA!

WSPÓŁORGANIZATOR WYDARZENIA:
Świetlica Środowiskowa w Lubostroniu

________________________________________
REGULAMIN MIĘDZYPOKOLENIOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO z okazji 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II „Papieska Laurka Urodzinowa”.

Postanowienia ogólne:
1. Celem konkursu pn. Międzypokoleniowy Konkurs Plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II „Papieska laurka urodzinowa” jest uczczenie i wspólne świętowanie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz zaangażowanie rodzin we wspólne działanie integrujące i budujące świadomość ponadczasową odwołującą się do najpiękniejszych wartości.
2. Organizatorem konkursu Międzypokoleniowy Konkurs Plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II „Papieska laurka urodzinowa” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Pałac Lubostroń.
3. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu jest Pałac Lubostroń.
4. Zasady konkursu:
A. Konkurs ma charakter lokalny i skierowany jest do rodzin z terenu powiatu żnińskiego.
B. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest praca plastyczna w dowolnym formacie wykonana dowolną techniką.
C. Tematyką pracy konkursowej o charakterze międzypokoleniowym jest stworzenie laurki dla Św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin.
D.Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
E. Pracę wykonaną ręcznie należy sfotografować i wysłać do Organizatora konkursu jej zdjęcie. Praca musi być sfotografowana tak by każda jej strona była dobrze widoczna na zdjęciu. Zdjęcie powinno być wyraźne, nierozmazane, dobrej jakości.
F. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy palac@palac-lubostron.pl 12.05.2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać: „PAPIESKA LAURKA URODZINOWA ”, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora/autorów Pracy (imię/imiona, nazwisko/a, wiek uczestników, miejscowość).

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
2. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona publiczność wg przyznanych głosów – ilości polubień na Facebooku pod daną pracą. Zakwalifikowane prace będą udostępnione na fanpage Pałacu Lubostroń w terminie 18.05.2020r. od godz. 12.00 do 20.05.2020r. do godz. 12.00.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie wydarzenia pn. Międzypokoleniowy Konkurs Plastyczny „Papieska laurka urodzinowa” w dniu 20 maja 2020 roku do godz. 15.00.

NAGRODY:
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
1. Uczestnictwo w Konkursie, poprzez zgłoszenie pracy, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
2. Uczestnik/Uczestnicy Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża/ją zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu.
3. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają instytucji Pałac Lubostroń nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO” informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest INSTYTUCJA KULTURY PAŁAC LUBOSTROŃ
b) Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu.
c) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
d) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
f) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO
g) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.[:]