13.10.2023
img
1

LITERACI NA URODZINACH U STEFANA GARCZYŃSKIEGO – 15.10.2023r.,godz. 17.00

Dyrektor Pałacu Lubostroń Aleksandra Nowakowska zaprasza serdecznie na wydarzenie pt. „LITERACI NA URODZINACH U STEFANA GARCZYŃSKIEGO” (297. Koncert Pałacowy) w niedzielę, 15 października 2023 roku o godz. 17.00.
W programie wydarzenia:
– Występ Teatru Muzycznego działającego przy Zespole Szkół
w Lubostroniu, opiekunki: Monika Nowak i Jolanta Radecka,
– Występ członków Lipnowskiej Grupy Literackiej,
– Koncert: Przemysław Buczek (klarnet), Kaja Papierska (fortepian) i Iwona Szkiłądź (klarnet).
W programie koncertu:
Robert Schumann – Fantasiestücke op. 73
Camille Saint-Saëns – Sonata na klarnet i fortepian
Carl Maria von Weber – Concertino Es-dur op. 26
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Konzertstück nr 2, op.114
Wstęp – 20 zł
Historia powstania Lipnowskiej Grupy Literackiej
1 grudnia 1989 r. dyrekcja Rejonowej Biblioteki Publicznej w Lipnie wystosowała oficjalne pismo do Sławomira Ciesielskiego ze Skępego z prośbą o wzięcie udziału w zebraniu. Tadeusz Chojnicki – ówczesny dyrektor biblioteki – był inicjatorem powstania „Kółka Literackiego”. Takie kółko powstało, choć proponowano podczas dyskusji nazwę „Koło Młodych Literatów”, a Jadwiga Jałowiec opowiadała się za nazwą „Grupa Poetycka”. W wyniku konsensusu ustalono, że kółko przyjmie nazwę bardziej ogólną „Lipnowska Grupa Literacka”. Dotyczy ona ludzi zajmujących się i poezją, i prozą, a przymiotnik „Lipnowska” sytuuje miejsce działalności. Skrót LGL przyjął się w świadomości członków i lokalnego środowiska. Postanowiono także, że grupie szefować będzie przewodnicząca lub przewodniczący. Informację o wydarzeniu zamieścił „Ilustrowany Kurier Polski” oraz „Gazeta Kujawska. Magazyn”. Następnie w „Gazecie Lipnowskiej” Tadeusz Chojnicki podał wiadomość o założeniu Lipnowskiej Grupy Literackiej. W folderze „Lipno. Miasto, gmina i okolice” w części poświęconej Miejskiemu Centrum Kultury w Lipnie podano następującą informację: „W MCK znalazła swoje miejsce Lipnowska Grupa Literacka, którą prowadzi J. Jałowiec i S. Ciesielski, znani poeci w regionie ziemi dobrzyńskiej. Prowadzą oni warsztaty literackie dla ludzi interesujących się poezją”. W publikacji „Lipno. Informator 92” podano wiadomość, że w MCK działają różne zespoły i kółka zainteresowań, m. in. Lipnowska Grupa Literacka. W czasopiśmie „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN” także odnotowano powstanie LGL. Fakt utworzenia grupy podał w notatce Tadeusz Chojnicki w piśmie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej „Ziemia Dobrzyńska”. W okolicznościowej publikacji wydanej z okazji 65. rocznicy powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie podano informację o miejscu spotkań LGL. W innym folderze „Lipno informator turystyczny 2016 r. poświęcono kilka słów grupie literackiej.
Czy można zaryzykować stwierdzenie, że założenie Lipnowskiej Grupy Literackiej odnotowane w gazetach, czasopismach czy kronikach było znaczącym wydarzeniem? Nie wiadomo, bo samo powołanie czy założenie literackiej grupy czy jakiejkolwiek innej oraz odnotowanie tego faktu w licznych publikacjach o niczym jeszcze nie świadczy. O znaczeniu można powiedzieć dopiero po upływie pewnego czasu – po 10 latach, 20 czy nawet 30. Wieloletnia działalność Lipnowskiej Grupy Literackiej pokazuje, że już można mówić o jej ważnym znaczeniu w kulturze Ziemi Dobrzyńskiej. Na ten fakt zwrócił uwagę Tadeusz Chojnicki pisząc z okazji nadchodzącego jubileuszu dwudziestopięciolecia LGL: „<Grupa> przez cały czas spełnia ważną rolę działalności kulturalnej ziemi dobrzyńskiej”. Prof. Mirosław Krajewski w podsumowaniu do tomiku wydanego na 25-lecie docenił działalność LGL, pisząc: „Do rąk głównie <dobrzyńskiego> Czytelnika trafia kolejny tom utworów poetyckich – można powiedzieć – swoisty album Członków Lipnowskiej Grupy Literackiej, obchodzącej w 2014 r. 25-lecie powstania. LGL stanowi bez wątpienia pożądany ewenement w lokalnej przestrzeni publicznej: samoistna, nikomu niepodporządkowana, instytucjonalnie niewspomagana, a jednak trwała i wciąż żywotna; znana na całej ziemi dobrzyńskiej, z nią też mocno utożsamiana. We wstępie do jubileuszowego wydania jej animatorzy w sposób ambitny przedstawili zarówno historię, jak też 25-letnie osiągnięcia. Te ostatnie budzą szacunek, a nawet podziw, a jednocześnie potwierdzają tezę, iż najtrwalsze dzieła i sukcesy wykuwa się tylko wtedy, gdy miłością obdarza się swoją pasję i chęć działania w zbiorowości”.
Opiekę nad powstałym zespołem objęła ówczesna Rejonowa Biblioteka Publiczna w Lipnie. Spotkania odbywały się w każdy drugi wtorek miesiąca w filii biblioteki na osiedlu Władysława Sikorskiego w Lipnie. W latach 1989-2003 przewodniczącą grupy była nauczycielka z Lipna Jadwiga Jałowiec, a wiceprzewodniczącym Sławomir Ciesielski. Jadwiga Jałowiec funkcję tę pełniła do 3 maja 2003 r. W związku ze śmiercią Jadwigi Jałowiec grupie przewodniczyła od 2003 r. do 2007 r. Grażyna Ryska. W 2009 r. przewodniczącym zostaje Sławomir Ciesielski. W styczniu 2019 r. funkcja wiceprzewodniczącego LGL została powierzona Dariuszowi Chrobakowi.
Przez kilka lat opiekę nad LGL sprawowało Miejskie Centrum Kultury w Lipnie. Warsztaty były prowadzone w pracowni plastycznej na II piętrze w MCK. Od marca 1992 r. spotkania Lipnowskiej Grupy Literackiej odbywały się w pierwszy piątek miesiąca w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie. Ustalono, że najlepszym dniem będzie piątek tak jak „pierwszy piątek miesiąca”. Był to pomysł jednego z członków grupy – Jerzego Kowalskiego. Niektóre osoby uczyły się poza Lipnem, więc w związku z tym stwierdzono, że ten termin spotkań będzie najdogodniejszy. Od 2008 r. członkowie LGL spotykają się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie. Mieści się ona w Miejskim Centrum Kulturalnym przy ul. Józefa Piłsudskiego 22.
Ważnym wydarzeniem w działalności LGL było wydanie pierwszej publikacji. W 1989 r. wydano zbiorek „Ostrzeżenie” Sławomira Ciesielskiego. Szatę graficzną zaprojektowała Grażyna Ryska. W tomiku zawarto 14 tekstów S. Ciesielskiego. Grupa wydawała także gazetkę pod nazwą „PRZEDDRUKI LGL”. W 1997 r. Miejskie Centrum Kultury wydało teksty członków LGL w zbiorku „Do skutku…”. Wstęp napisała Grażyna Ryska, która także zaprojektowała okładkę. O wydaniu pierwszej zbiorowej publikacji LGL i o członkach LGL napisał Ryszard Specjalski w „Gazecie Lipnowskiej”. Na podstawie zawartych w publikacji imion i nazwisk autorów można jednoznacznie stwierdzić przynależność do LGL.
Urząd Miejski w Lipnie w 1999 r. z okazji 650. rocznicy założenia miasta wydał publikację „Trzydzieści i trzy”. Obwolutę zaprojektowali: Jadwiga Jałowiec i Remigiusz Laskowski. Wiersze zamieściły następujące osoby: Jadwiga Jałowiec, Dariusz Chrobak, Grażyna Ryska, Sławomir Ciesielski, Miłosz Marcin Zawadzki, Monika Kuczyńska, Janusz Czerwiński, Jacek Urbanek, Roman Zasowski. Tomik wyróżnia się wyjątkową szatą graficzną. Jak łatwo zauważyć, część nazwisk się powtarza, co świadczy już o stałej i aktywnej obecności w LGL.
Początkowy skład grupy liczył 10 osób, ale potem się zmieniał i raczej była to tendencja wzrostowa, ale nieprzekraczająca 20 chętnych. Czasem na spotkaniach w czytelni było sporo wolnych krzeseł, a czasem trzeba je było dostawiać. Te fakty świadczą, że LGL nie miała i nadal nie ma stałej i ściśle określonej liczby osób i jest grupą otwartą na miłośników pisania, dyskutowania czy słuchania lub wyrażenia własnego zdania. Śladem uczestnictwa w spotkaniach są listy obecności prowadzone przez bibliotekarki w czytelni – Iwonę Kowalską i Dorotę Trojanowską.
Działalność Lipnowskiej Grupy Literackiej przybiera bardzo różnorodne formy. Jedną z nich są indywidualne spotkania z czytelnikami, udział w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne lub różnego typu szkoły, spotkania z przedstawicielami lub z całą grupą, udział w obradach jury w konkursach recytatorskich i literackich oraz praca w redakcjach. Warto wspomnieć jeszcze o innym przedsięwzięciu, w którym brali udział przedstawiciele LGL. Była to impreza pod nazwą „Biblioteka z dobrym klimatem” zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie. Zdarza się, że w spotkaniach LGL odbywających się w czytelni uczestniczą zainteresowani goście spoza LGL. Bibliotekarze miejscowej biblioteki organizują podczas ferii zajęcia z członkami grupy. Spośród wymienionych form największą popularnością cieszą się spotkania z czytelnikami.
Członkowie grupy uczestniczą w wyjazdach na zaproszenia różnych instytucji oraz współpracują z bibliotekami i szkołami lub innymi placówkami oświatowymi. Inną z form działalności LGL jest udział w imprezach organizowanych przez lokalne stowarzyszenia lub grupy. Chętnie – w miarę swoich możliwości i czasu – przyjmują zaproszenia na spotkania literackie.
LGL wydała następujące publikacje zbiorowe: „Słowem obecni” 2009, „Wiersze LGL”2014 i „Poczta głosowa sumienia” 2019. Jubileuszowe almanachy wydano ze środków lokalnych instytucji i stowarzyszeń. Ponadto członkowie LGL wydają tomiki autorskie i publikują swoje teksty w prasie polskiej i zagranicznej.
W grudniu 2024 roku LGL będzie obchodziła 35. lat istnienia.
O historii grupy powstały dwa artykuły: Zbigniew Żuchowski „Słowem obecni. Lipnowska Grupa Literacka (1989-2009)” i Bożena Ciesielska „Trzydzieści lat Lipnowskiej Grupy Literackiej (1989-2019)”. Oba ukazały się w „Rocznikach Dobrzyńskich” (tom III pod redakcją prof. Mirosława Krajewskiego Rypin 2010 i tom XII pod redakcją prof. Mirosława Krajewskiego Rypin 2019).
Historię grupy udokumentowano w „Kronice Księdze Pamięci LGL”.
Bożena Ciesielska
Powyższy tekst jest fragmentem artykułu „Trzydzieści lat Lipnowskiej Grupy Literackiej (1989-2019)”.
Przemysław Buczek naukę gry na klarnecie rozpoczął w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie mgr. Andrzeja Dudzińskiego, u którego kontynuował edukację w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, uzyskując dyplom z wyróżnieniem (2008).
W trakcie studiów uczestniczył w wielu festiwalach i konkursach, zdobywając czołowe miejsca i wyróżnienia, m.in. w XIII Akademickim Konkursie Klarnetowym we Włoszakowicach, I Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych Drewnianych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej, czy w III Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie. Za znaczące osiągnięcia artystyczne otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz najwyższe stypendium naukowe. W trakcie studiów doskonalił swoje umiejętności gry biorąc udział w wielu kursach mistrzowskich pod okiem takich artystów jak prof. Michel Lethiec, Paul Meyer, Florent Heau, prof. Andrzej Janicki, prof. Andrzej Godek, prof. Mirosław Pokrzywiński, prof. Zdzisław Nowak, dr hab. Roman Widaszek, dr hab. Arkadiusz Adamski, dr hab. Jan Jakub Bokun, Piotr Szymyślik, czy Aleksander Romański.
Obecnie zajmuje stanowisko pierwszego solisty, a także solisty es-klarnetu oraz kierownika grupy klarnetów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Współpracował z wieloma polskimi orkiestrami prowadzonymi przez najwybitniejszych dyrygentów, m.in. Juozasa Domarkasa, Kazimierza Korda, Antoniego Wita, Gabriela Chmurę, Jana Krenza, Wojciecha Michniewskiego, Tadeusza Strugałę, Jerzego Maksymiuka, José Maria Florêncio, Eugene’a Tzigane, Raoula Grüneisa, czy Tadeusza Wojciechowskiego.
Jako solista występował m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz Capellą Bydgostiensis, a także na licznych recitalach i koncertach. Jako kameralista współpracuje z wieloma różnorodnymi zespołami a zainteresowanie tym gatunkiem muzyki zaowocowało pracą doktorską nt. wybranych dzieł na trio: klarnet, wiolonczelę i fortepian dzięki której w roku 2016 uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuk muzycznych. Jako solista brał także udział w prawykonaniach utworów zarówno symfonicznych, jak i kameralnych oraz nagraniach m.in. przez firmę fonograficzną DUX.
Od 2012 prowadzi klasę klarnetu w PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, a od 2017 pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, prowadząc zajęcia z zakresu gry na klarnecie, kameralistyki oraz studiów orkiestrowych. Zasiada w jury różnorodnych konkursów i przesłuchań muzycznych organizowanych m.in. przez Centrum Edukacji Artystycznej.
Kaja Papierska – absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Jerzego Sulikowskiego i ad. dr Agaty Nowakowskiej-Gumieli. Umiejętności kameralistyczne kształciła pod okiem dr. Tomasza Gumieli oraz dr. Bartłomieja Weznera. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich takich muzyków jak Mikhail Voskresensky, Dang Thai Son, Alberto Nose, Ives Henry, kursie kameralistyki wokalnej prof. Mai Nosowskiej-Pasławskiej oraz prof. Ewy Pobłockiej. Pianista – akompaniator wielu kursów mistrzowskich instrumentów dętych drewnianych (Polska, Czechy, Chorwacja), a także konkursów międzynarodowych. Występowała z wybitnymi solistami takimi jak m.in. Arkadiusz Adamski, Karel Dohnal, Igor Frantisak, Paweł Gusnar, Sharon Kam, Jacek Muzyk, Philippe Portejoie, Bence Szepesi, Gabor Varga, Katarzyna Zdybel-Nam. Od 2013 związana z Katedrą Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Prowadzi również działalność pedagogiczną w szkołach muzycznych I stopnia.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!