palac01

Pałac Lubostroń jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Organizatorem instytucji  jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Celem działania instytucji  jest trwała ochrona i konserwacja zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu, promocja dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie różnych form kultury i sztuki.

 

 

Pałac Lubostroń  realizuje statutowe cele poprzez:

1) utrzymywanie wartości historyczno – architektonicznych i przyrodniczych zespołu pałacowo-parkowego;

2) ochronę, konserwację i pielęgnację ruchomych i nieruchomych dóbr kultury będących we władaniu Pałacu;

3) opracowywanie i realizowanie projektów kulturalnych i artystycznych z różnych obszarów sztuki, w tym szczególności koncertów, wystaw, spotkań literackich i teatralnych;

4) organizację przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich, w szczególności konferencji, sympozjów, lekcji;

5) organizowanie imprez o charakterze promocyjno-rekreacyjnych, w tym popularyzujących tradycje jeździeckie i myśliwskie;

6) organizację warsztatów i kursów mistrzowskich z różnych dziedzin sztuki;

7) tworzenie oferty turystycznej popularyzującej wartość historyczną i architektoniczną zespołu pałacowo – parkowego oraz prowadzoną w nim działalność artystyczną;

8) gromadzenie dóbr kultury oraz udostępnianie zbiorów.